Wales School for Social Prescribing Research logo

Gwybodaeth am YYPCC

Cychwynnodd y rhaglen bresgripsiynu cymdeithasol fis Rhagfyr 2017 gyda grant o £10k grant o Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru. Y nod oedd sefydlu Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (RhYPCC) a chychwyn datblygu sail tystiolaeth ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru. Cyd-gadeirydd y rhwydwaith ydy’r Athro Carolyn Wallace (PDC/PRIME) a’r Dr Sally Rees (CGGC). Grŵp traws-asiantaethol/aml-broffesiynol ydy hwn. Mae gan y rhwydwaith ymchwil 296 o aelodau, gydag 20 o’r rhain sy’n ffurfio grŵp llywio o ymchwilwyr gweithredol. Mae’n cynorthwyo tair cymuned ymarfer yng ngogledd, gorllewin a de ddwyrain Cymru ac mae’n defnyddio model ymchwil drosi.

Yn 2018 bu'n cynnal dau ddigwyddiad consensws Cymru gyfan. Ym Mai 2018 yng Nghaerdydd cytunodd ar ei flaenoriaethau ymchwil presgripsiynu cymdeithasol (PC) ar gyfer Cymru a’u sefydlu. Ym mis Hydref 2018, cytunodd ar fframwaith canlyniadau. Yr hyn sydd wedi dod i’r amlwg ydy bod gan Gymru (yn debyg i Iwerddon a’r Alban) aml-fodelau o PC sy’n cynnwys datblygiad cymunedol / llyw-wyr cymunedol, canolfannau llesiant, gweithwyr Cyswllt ym maes gofal sylfaenol a hunan-gyfeirio. Y trydydd sector ydy prif ddarparwr PC yng Nghymru o’i gyferbynnu â’r GIG yn Lloegr.

Ers ei lansiad yn 2018, sicrhawyd grantiau o dros £1 miliwn o ganlyniad i’r gwaith hwn. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • SPRING (Presgripsiynu Cymdeithasol mewn Iechyd Meddyliol), gwerthuso cymysg ei ddulliau o bresgripsiynu cymdeithasol ymyriad byr ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl isel i gymedrol gyda Mind Cymru (Yr Athro Mark Llewellyn yn arwain).
 • PROSPECT (Gwella Iechyd Meddwl drwy Bresgripsiynu Cymdeithasol) gwerthuso cymysg ei ddulliau o bresgripsiynu cymdeithasol ymyriad dwys ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl isel i gymedrol a mynychwyr cyson o ofal sylfaenol ac eilaidd gyda’r Groes Goch Brydeinig (Yr Athro Mark Llewellyn yn arwain)
 • Llwybr i Bortffolio YIGC/HCRW Pathway to Portfolio (Dr Sally Rees yn arwain). Gweithdy consensws i nodi blaenoriaethau allweddol ar gyfer ‘creu asedau cymunedol/cyfalaf cymdeithasol cynaliadwy yng nghyd-destun presgripsiynu cymdeithasol’. Bydd canfyddiadau'r gweithdy yn arwain at ddatblygu a chyflwyno un cais am grant mawr ac 1-2 gais am grantiau llai.
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru - anghenion dysgu PC/SP Cymru (yr Athro Carolyn Wallace yn arwain). Astudiaeth Mapio Cysyniad Grŵp a nododd yr anghenion dysgu pwysig a oedd naill ai ar gael neu heb fod ar gael, ac yn bwysig, ar hyd llinell amser o'r cyfnod cyn-sefydlu i un flwyddyn ac yn barhaus.
 • RESPECT (Gwerthusiad realistig o bresgripsiynu cymdeithasol gyda chredydau amser) - cydweithrediad ymchwil rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerlŷr a Phrifysgol Bangor. (Dr Mary Lynch fel cyd-ymgeisydd, yr Athro Carolyn Wallace fel ymgynghorydd arbenigol y grŵp llywio).
 • Gwella Llesiant Myfyrwyr trwy Bresgripsiynu Cymdeithasol (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn arwain) - cydweithrediad rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Phrifysgol De Cymru i ddatblygu ymyrraeth presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch a gwerthuso hyn gan ddefnyddio dyluniad gwerthuso realistig.

I ganfod mwy am brosiectau cyfredol, cliciwch yma

 • Dyma'r myfyrwyr PhD a MRES ariennir gan KESS

 • Tom Roberts (PhD ym Mhrifysgol De Cymru) – Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) Cwm Taf Morgannwg, wedi cychwyn Ionawr 2019. Astudiaeth yn canolbwyntio ar rôl y gweithiwr cyswllt.

 • Susan Beese (PhD ym Mhrifysgol De Cymru) - Interlink RhCT, wedi cychwyn Ionawr 2019. Gwerthusiad Realaidd o asedau cymunedol PC/SP.

 • Leanne Hadley MRES ym Mhrifysgol De Cymru) – Y Prosiect Madeline a (BIP) Caerdydd a'r Fro, wedi cychwyn Ebrill 2019. Yr hyn sy'n bwysig i mi pan fyddaf yn talu am ofal - datblygu model person-ganolog o gyfathrebu gwybodaeth am ofal cymdeithasol a gofal a ariennir gan y GIG.

 • Abraham Makanjuola (MRES ym Mhrifysgol Bangor) – Astudiaeth werthuso i ymchwilio i wybodaeth recriwtio i ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol ac archwilio setiau sgiliau gweithwyr cyswllt wrth ddelio ag atgyfeiriadau achos cymhleth.

 • MRES ym Mhrifysgol Bangor, yn cychwyn Ebrill 2020 – Datblygu theori newid ar gyfer rhaglen gymhleth; fframwaith systematig i sicrhau y cyflawnir canlyniadau mewn Hwb Llesiant newydd yn Nyffryn Nantlle.

 • MRES ym Mhrifysgol Bangor, yn cychwyn Ebrill 2020 –Datblygu trafodaeth am nodi anghenion cymunedol i gofleidio llesiant trwy ymyriadau presgripsiynu

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research