Wales School for Social Prescribing Research logo

Gwerthuso

Datblygu'r fframwaith methodoleg werthuso ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol

Nod YYPCC/WSSPR ydy datblygu fframwaith methodoleg werthuso ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol. Gwneir hyn trwy gynnal adolygiad realaidd yn gyntaf i archwilio arferion da sy'n bodoli wrth werthuso yn y llenyddiaeth gyhoeddedig a llwyd ac yna defnyddio dulliau consensws i ddatblygu'r fframwaith gyda rhanddeiliaid allweddol.

Gallwch ddarllen protocol yr adolygiad realaidd yma.

Cyllid: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Cyswllt: Yr Athro Carolyn Wallace


SPRING
P
resgripsiynu Cymdeithasol ym maes Astudiaethau Iechyd Meddwl

Mae SPRING yn dreial rhestr aros dulliau cymysg sy'n ceisio gwerthuso gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol newydd a ddarperir gan Mind Cymru mewn pedair cymuned yng Nghymru. Nod yr astudiaeth yw archwilio effaith yr ymyrraeth presgripsiynu cymdeithasol ar les, ansawdd bywyd ac unigrwydd gan ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol.

Cyllid: Llywodraeth Cymru

Partneriaid: Prifysgol De Cymru, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Mind Cymru, Canolfan PRIME Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Cyswllt: Yr Athro Mark Llewellyn

Darllenwch adroddiad SPRING yma.

PROSPECT
Iechyd Meddwl drwy Brosiect Presgripsiynu Cymdeithasol

Treial rhestr aros dulliau cymysg yw PROSPECT sy'n ceisio gwerthuso gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol newydd a ddarperir gan y Groes Goch Brydeinig mewn dwy gymuned yng Nghymru. Nod yr astudiaeth ydy archwilio effaith yr ymyrraeth presgripsiynu cymdeithasol ar lesiant cleifion ac ansawdd bywyd gan ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol.

Cyllid: Llywodraeth Cymru

Partneriaid: Prifysgol De Cymru, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), y Groes Goch Brydeinig, Canolfan PRIME Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyswllt: Yr Athro Mark Llewellyn

‘Gwella Llesiant Myfyrwyr drwy Bresgripsiynu Cymdeithasol’ :
Dull realaidd o fynd ati

Gwerthusiad realaidd o ymyrraeth presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch i wella eu lles a'u hiechyd meddwl. Bydd yr ymyrraeth yn cael ei gweithredu a'i gwerthuso ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a bydd yr egwyddorion yn cael eu trosglwyddo i Brifysgol De Cymru

Cyllid: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Partneriaid: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol De Cymru, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Canolfan PRIME Cymru. 

Darllenwch yr adroddiad yma.

Cyswllt: Yr Athro Carolyn Wallace

RESPECT
Gwerthusiad Realaidd o
Bresgripsiynu Cymdeithasol gyda Chredydau Amser

Credydau Amser fel Presgripsiwn Cymdeithasol: Cyd-gynhyrchu Fframwaith Cysyniadol, Gwerthuso Rhaglenni ac Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad.
Astudiaeth ddichonoldeb 24 mis gan ddefnyddio gwerthusiad realaidd ac enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad i ddeall sut y gall presgripsiynu cymdeithasol gyda chredydau amser wella iechyd meddwl a lles cleifion i baratoi ar gyfer gwerthusiad canlyniad yn y dyfodol.

Cyllid: Grant Ymchwil Gofal Cymdeithasol gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Partneriaid: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerlŷr, Prifysgol Bangor.

Cyswllt: Dr Mary Lynch


Gwerthusiad Realydd o Grŵp Cymorth Cymunedol: Prosiect Grow Well

Gwerthusiad Realydd o ymyriad presgripsiynu cymdeithasol  ‘greenspace’ ar gyfer pobl â phroblemau iechyd a llesiant. Defnyddir dull cymysg realydd o fynd ati i werthuso’r ymyriad dull a fydd yn sail i ddatblygu adnodd monitro pwrpasol. 

 Partneriaid : Prifysgol Dre Cymru, Grow Caerdydd

 Cyswllt: Yr Athro Carolyn Wallace

Gwerthusiad o raglen ecotherapi 'Mannau Gwyllt Sgiliau Gwyllt'

Nod 'Mannau Gwyllt Sgiliau Gwyllt' yw darparu ystod o weithgareddau ar thema natur (ecotherapi) sydd wedi'u cynllunio i wella iechyd, sgiliau a lles cymunedau lleol yn Sir Drefaldwyn. Bydd gwerthusiad o'r rhaglen yn cael ei gynnal gan ddefnyddio fframwaith dulliau cymysg sy'n ymchwilio i brosesau a chanlyniadau.

Cyllid: Llywodraeth Cymru

Partneriaid: Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Canolfan Ymchwil Iechyd Gweithgaredd a Lles

Cyswllt: Prof Diane Crone

PhD - Susan Beese 
Gwerthusiad realaidd o gadw'n iach yn eich cymuned: Nodi proffiliau ymyrraeth p
resgripsiynu cymdeithasol yn ôl eu teip a'u heffaith.

Adolygiad realaidd gan ddefnyddio dyluniad dilyniannol dulliau cymysg a 4 cylch i ymchwilio i ymyriadau yn ardal Cwm Taf. Datblygu theori esboniadol o broffiliau ymyrraeth ynghylch sut, pam, i bwy ac i ba raddau maen nhw'n gweithio 

Cyllid: Llywodraeth Cymru, Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

Partneriaid: Prifysgol De Cymru, Interlink RhCT

Cyswllt: Susan Beese a'r  Athro Carolyn Wallace


PhD - Tom Roberts
Nodi rolau Gweithiwr Cyswllt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Astudiaeth dulliau cymysg sy'n archwilio arferion gweithwyr cyswllt o ddydd i ddydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a deall y swyddogaethau mwyaf amlwg yn eu hymarfer.

Cyllid: Llywodraeth Cymru, Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

Partneriaid: Prifysgol De Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyswllt: Tom Roberts  &  Athro Carolyn Wallace

Llwybr i Bortffolio
Creu asedau cymunedol/cyfalaf cymdeithasol yng nghyd-destun Presgripsiynu Cymdeithasol

Gweithdai consensws gyda presgripsiynwyr cymdeithasol o ardal Cwm Taf Morgannwg i ystyried rôl asedau cymunedol a datblygu 6 maes blaenoriaeth ymchwil wedi'u graddio. 

Cyllid: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Llwybr i Bortffolio

Partneriaid: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Cyngor gweithredu Gwirfoddol Cymru, Prifysgol De Cymru,

Cyswllt: Dr Sally Rees


MRes - Abraham Makanjuola
Astudiaeth werthuso i ymchwilio i recriwtio i ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol ac archwilio setiau sgiliau Gweithwyr Cyswllt wrth ddelio ag atgyfeiriadau achos cymhleth.

Mae'r prosiect hwn yn astudiaeth werthuso dull cymysg sy'n archwilio sgiliau, gwybodaeth a lefel profiad gweithwyr cyswllt mewn Presgripsiynu Cymdeithasol. Y nodau ydy: pennu'r cyfraddau atgyfeirio cyfredol i ymyriadau Presgripsiynu Cymdeithasol (PC/SP), nodi cymysgedd sgiliau Gwaith Cyswllt (GC/LW) cyfredol, nodi'r sgiliau sy'n ofynnol gan GC wrth ddelio ag atgyfeiriadau mwy cymhleth, penderfynu beth yw'r meini prawf atgyfeirio PC cyfredol a datblygu canllawiau. ar gyfer llwybr atgyfeirio prosesau SP sy'n arwain at welliannau ansawdd

Cyllid: Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

Partneriaid: Prifysgol Bangor, Cyngor Conwy

Cyswllt: Abraham Makanjoula a Dr Mary Lynch

 

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research