Wales School for Social Prescribing Research logo

Strwythur Sefydliadol

Mae Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR) yn cael ei goruchwylio gan grŵp llywio gyda chynrychiolwyr o'r byd academaidd, y trydydd sector, y GIG a gofal cymdeithasol. Bydd y grŵp llywio yn cael ei arwain gan Fwrdd Cynghori Rhyngwladol a fydd yn cyfarfod yn flynyddol. Mae'r Bwrdd Cynghori Rhyngwladol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Mae WSSPR wedi'i leoli o fewn Canolfan PRIME Cymru, o dan Thema 2: 'Gofal Di-dor yn Nes Adref' ac o fewn Pecyn Gwaith 4 'Gofal yn Nes at Gymunedau'. Bydd gwaith a wneir gan YYPCC/WSSPR yn bwydo i mewn i Ganolfan PRIME Cymru trwy gyfarfodydd grŵp gweithredol rheolaidd.

O fewn YYPCC/WSSPR y mae RhYRhCC/WSPRN, Rhwydwaith Ymchwil PresgripsiynuCymdeithasol Cymru. Dyma rwydwaith o ymchwilwyr ac ymarferwyr yng Nghymru sydd â diddordeb mewn ymchwil presgripsiynu cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae gan y rhwydwaith dros 280 o aelodau.

Trwy'r rhwydwaith, WSPRN, mae tair Cymuned Ymarfer yn gweithredu yng Ngogledd Cymru, De Ddwyrain Cymru a Gorllewin Cymru. Mae'r rhain yn bwydo allan i'r cyhoedd a'r gymuned presgripsiynu cymdeithasol ledled Cymru.

Y Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol

Grŵp o arbenigwyr rhyngwladol ydy Bwrdd Ymgynghorol  Rhyngwladol y WSSPR, bwrdd a fydd yn gweithredu fel cyfaill  critigol i WSSPR a chynnig cyngor allanol a chymorth ar ddatblygiad strategol WSSPR. Mae’r bwrdd yn cwrdd yn flynyddol ym mis Tachwedd.

 Aelodau

 • Yr Athro Julie Barnett, Prifysgol Caerfaddon, Lloegr
 • Professor Diana Coholic, Prifysgol Laurentian, Canada
 • Dr Katelyn Costello, Meddyg Teulu, Seland Newydd
 • Dr Miriam Dolan, Gofal Iechyd Maple, Gogledd Iwerddon
 • Dr Daisy Fancourt, Coleg Prifysgol Llundain, Lloegr
 • Miriam Heijnders, Ymchwilydd Annibynnol, Yr Iseldiroedd
 • Helen Howson, Comisiwn Bevan, Cymru
 • Pr. Jean-Pierre Jacquet, Coleg National des Généralistes En seignants, Ffrainc
 • Yr Athro Donata Kurpas, Prifysgol Feddygol Wroclaw, Gwlad Pwyl
 • Yr Athro Sinead McGilloway, Prifysgol Maynooth, Gweriniaeth Iwerddon
 • Dr Ferdinando Petrazzuoli, Prifysgol Lund, Sweden
 • Yr Athro Christopher Poulos, Prifysgol New South Wales, Awstralia
 • Yr Athro Emmanuelle Tulle, Prifysgol Caledonian Glasgow, yr Alban
 • Dr Josep Vidal-Alaball, Institute Catala de la Salut, Sbaen
 • Dr Nathan Wilson, Prifysgol Western Sydney, Awstralia

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research