Wales School for Social Prescribing Research (WSSPR) logo

Grwp Llywio

Yr Athro Carolyn Wallace, Cyfarwyddydd YYPCC/ WSSPR

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru

Mae Carolyn Wallace yn Athro mewn Gwasanaethau Iechyd Cymunedol a Gofal ym Mhrifysgol De Cymru.
Mae Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau yn y gymuned, gan gynnwys gwasanaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol statudol, gofal sylfaenol, y trydydd sector, y sector annibynnol a'r gweithlu; mae gan Carolyn ddiddordeb penodol mewn integreiddio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ei chefndir fel nyrs, Rheolwr yn y GIG ac ar hyn o bryd yn gadeirydd Age Cymru Gwent wedi bod yn allweddol i ddeall cyd-destun amgylcheddau gwaith cymunedol iechyd a gofal.

Dr Sally Rees

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA)

Sally ydy'r Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol y Trydydd Sector sy'n gweithio i'r CGGC. Yn ddiweddar, cwblhaodd waith a ariannwyd gan Lwybr i Bortffolio Presgripsiynu Cymdeithasol yn y CGGC ynghylch cynaliadwyedd asedau cymunedol. Sara Thomas

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae Sara yn ymgynghorydd ym maes Iechyd y Cyhoedd a arweiniodd waith cenedlaethol ar bresgripsiynu cymdeithasol. Mae Sara yn arweinydd strategol gweithredu presgripsiynu cymdeithasol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac yn genedlaethol.


Jan Batty

Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Jan Batty cynorthwyo i ddatblygu Cymuned Ymarfer ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol ar draws Hywel Dda. Mae ganddi rôl strategol i gynorthwyo grwpiau partneriaeth sy’n arwain y broses o drawsffurfio gwasanaethau clinigol i fodel datblygu cymuned seiliedig ar asedau gyda'r diben o wella iechyd a llesiant. 

Sondra Butterworth

Cynrychiolydd cleifion a’r cyhoedd

Mae gan Sondra gefndir ym maes nyrsio, ganwyd hi yng Nghaerdydd a hi ydy Sylfaenydd RareQoL Ltd, Menter Gymdeithasol yng Ngogledd Cymru. Mae Sondra yn Fyfyrwraig Ddoethurol ym Mhrifysgol Caer ac mae hi newydd gwblhau ei thesis, sef astudiaeth o’r berthynas rhwng ansawdd bywyd a chymorth cymdeithasol y rhai sy’n dioddef o glefydau prin. Mae ei hastudiaethau ymchwil a’i phrofiad wedi ei harwain i ddatblygu diddordeb mewn seicoleg cymunedol a phresgripsiynu cymdeithasol.

Yr Athro Diane Crone

Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Athro ydy Diane mewn Ymarfer a Iechyd a hi ydy Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Iechyd, Gweithgaredd a Llesiant ym Met Caerdydd. Mae ei hymchwil cymhwysol yn cynnwys datblygu tystiolaeth i fod yn sail i arferion yn y defnydd o weithgaredd corfforol a chelf at ddibenion iechyd meddwl a llesiant yng nghyd-destun presgripsiynu cymdeithasol

Dr Freya Davies

Prifysgol Caerdydd a Chanolfan PRIME Cymru

Mae Freya yn Uwch Gymrawd Ymchwil Clinigol yng Nghanolfan PRIME Cymru ac yn feddyg teulu cyflogedig yn Nhorfaen. Mae hi'n dod â phersbectif gofal sylfaenol academaidd, ynghyd â phrofiad o ddefnyddio presgripsiynu cymdeithasol mewn ymarfer clinigol arferol a phrofiad o adolygu a gwerthuso realaidd

Emma Davies-McIntosh

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae gan Emma swydd Arweinydd Datblygu Gwasanaeth ar gyfer Rhwydweithiau Lles Integredig (IWN). Ar ôl arwain datblygiad presgripsiynu cymdeithasol yn Nhorfaen am y 3 blynedd diwethaf, mae hi'n dod â phersbectif ymarferydd i YYPCC/WSSPR ac yn cefnogi Cymuned Ymarfer Ranbarthol De Ddwyrain Cymru.

Megan Elliott

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru

Mae Megan yn Uwch Gynorthwyydd Ymchwil yn Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru a leolir ym Mhrifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru. Ar hyn o bryd, mae Megan yn astudio am PhD ar y testun ‘Ystyried materion methodolegol wrth werthuso presgripsiynu cymdeithasol yn y gymuned’. Mae cefndir Megan ym maes ymchwil Seicoleg Iechyd a Iechyd Cyhoeddus. 

John Gallanders

Cynrychiolydd cleifion a’r cyhoedd

John ydy Prif Swyddog Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Wrecsam ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio ar draws y Trydydd Sector, y Sectorau Cyhoeddus a Phreifat. Mae’n aelod PPI o’r Grŵp PRIME SUPER ac yn gweithio ar wahanol brosiectau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae wedi ymrwymo i sicrhau newid mewn arferion drwy ymchwil ac yn hyrwyddo gwelliant tra’n Arolygydd Lleyg gydag AGIG.

Athro Emertiws Joyce Kenkre

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru

Mae Joyce yn Athro Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Gyfarwyddwr Cyswllt yng Nghanolfan PRIME Cymru. Mae hi wedi gweithio gyda chynrychiolwyr gofal sylfaenol yng ngwledydd Ewrop i drafod datblygu rhagnodi cymdeithasol, gan gynnwys yr angen am ymchwil. Bydd Joyce yn darparu cysylltiadau â diwydiant yn y DU ac Ewrop, trwy rwydwaith WONCA, a'r grŵp cyfeirio Gofal Sylfaenol a Chymunedol.

Yr AthroMark Llewellyn

Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru,
Prifysgol De Cymru

Mae Mark yn Athro Polisi Iechyd a Gofal, ac yn Gyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ym Mhrifysgol De Cymru. Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Mark wedi cynnal mwy na 75 o astudiaethau ymchwil arbenigol ac adolygiadau gwerthuso ac wedi ennill profiad sylweddol o reoli a darparu astudiaethau cymhleth a sensitif mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ac ar draws y sector cyhoeddus yn y DU. 

Dr Mary Lynch

Prifysgol Bangor

Mae Mary yn uwch ddarlithydd mewn economeg iechyd/nyrsio oedolion yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd a Chanolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), Prifysgol Bangor. Mae Mary yn ymarferydd SROI hyfforddedig sydd â diddordeb penodol mewn presgripsiynu cymdeithasol

Yr Athro Ruth Northway 

Prifysgol De Cymru

Mae Ruth yn Athro Nyrsio Anabledd Dysgu, Pennaeth Ymchwil y Gyfadran. Ruth ydy'r arweinydd arbenigol ar gyfer anableddau dysgu. Bydd hefyd yn gweithio fel cynghorydd methodolegol ar gyfer ymchwil gyfranogol o fewn YYPCC/WSSPR.

Yr Athro David Pontin

Prifysgol De Cymru

David sydd yng nghadair Iechyd Cymunedol Aneurin Bevan Cadeirydd, Prifysgol De Cymru. Mae'n arwain ar ymchwil drosi o fewn YYPCC/WSSPR, ac yn darparu cyngor/arweiniad i'r tîm. Ymhlith meysydd ei ddiddordebau mae - materion gweithlu iechyd/gofal cymunedol (yn arbennig rhai'r blynyddoedd cynnar), dulliau consensws, ymchwil drosi, gwytnwch teulu.

Dr Glynne Roberts

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae Glynne yn Gyfarwyddwr Rhaglen "Well" Gogledd Cymru, sy'n arwain ar agenda anghydraddoldebau iechyd i'r Bwrdd Iechyd. Mae Glynne yn cyd-gadeirio Cymuned Ymarfer Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Nina Ruddle

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Nina yn Bennaeth Ymgysylltu â Pholisi Cyhoeddus - yn arwain y strategaeth ymgysylltu dinesig a chenhadaeth ddinesig y Brifysgol. Mae hi'n gweithio ar nifer o brosiectau i gefnogi gwella ac arwain gwasanaethau cyhoeddus gyda chanlyniadau dinasyddion yn ganolog. Mae Nina yn cyd-gadeirio Cymuned Ymarfer Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Yr Athro Steve Smith

Prifysgol De Cymru

Mae Steve yn Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol ac yn Bennaeth Ymchwil y Gyfadran. Mae'n gyd-gyfarwyddwr Sefydliad Data a Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD). Mae ei broffil ymchwil a chyhoeddi yn adlewyrchu ei ddiddordeb mewn deall llesiant mewn polisi, deddfwriaeth lles ac yn ymarferol.

Soo Vinnicombe

Prifysgol Bangor

Mae Soo yn swyddog ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ac mae'n gweithio gyda'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Llesiant y Boblogaeth (NCPHWR). Bydd Soo yn darparu cefnogaeth ymchwil a datblygu prosiect, yn cysylltu â'r NCPHWR a phartneriaid eraill yng Ngogledd Cymru.

Dr Andy Williams

Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

Mae Andy yn brif ddarlithydd ym maes addysg awyr agored ac mae’n arwain agenda ymchwil Academi Cymru ar gyfer Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru (WAHPL). Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn ymarfer gwyrdd a llesiant sy’n cysylltu pobl â lle a bro.

 

Collaborate?

If you are interested in signing up to our researcher network to receive Wales School for Social Prescribing Research news and updates, or would like to speak to a member of the team to discuss possible research collaboration, please contact us.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research