Wales School for Social Prescribing Research logo

Prosiectau cyfredol: Gwerth Cymdeithasol

RESPECT
Gwerthuso Realaidd o Bresgripsiynu Cymdeithasol gyda Chredydau Amser

Credydau Amser fel Presgripsiynu Cymdeithasol: Cyd-gynhyrchu Fframwaith Cysyniadol, Gwerthuso Rhaglenni ac Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad.

Astudiaeth ddichonoldeb 24 mis gan ddefnyddio gwerthusiad realaidd ac enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad i ddeall sut y gall presgripsiynu cymdeithasol gyda chredydau amser wella iechyd meddwl a lles cleifion i baratoi ar gyfer gwerthusiad canlyniad yn y dyfodol.

Cyllid: Grant Ymchwil Gofal Cymdeithasol gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Partneriaid: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerlŷr, Prifysgol Bangor 

Cyswllt: Dr Mary Lynch


EmotionMind Dynamic: Enillon Cymdeithasol ar Fuddsoddi Rhaglen Hunangymorth dan Arwiniad i Wella Lles Emosiynol yng Ngorllewin Cymru

Bydd SROI 12 mis yn sefydlu gwerth cymdeithasol a grëwyd gan EmotionMind Dynamic, rhaglen hyfforddi chwe modiwl a ddatblygwyd gan Hayley Wheeler ar gyfer gwella iechyd meddwl i gleientiaid sy'n profi anawsterau emosiynol. Bydd yr astudiaeth beilot SROI yn cymharu EMD a ddarperir naill ai wyneb yn wyneb, neu trwy ddull dysgu cyfunol ar gyfer oddeutu 60 o oedolion hunangyfeiriedig neu oedolion a ragnodir yn gymdeithasol.

Cyllidwr: Cyflym - Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru

Partneriaid: Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Hayley T Wheeler Ltd, Hywel Dda UHB

Cyswllt: Dr Mary Lynch

Prosiect Bws Gwynedd: Gwerth Cymdeithasol Llwybrau Bysiau â Chymhorthdal yng Ngwynedd

Amcangyfrifodd yr astudiaeth hon y gwerth cymdeithasol a gynhyrchwyd gan bron i 2,000 o deithwyr bws yng Ngwynedd a lenwodd holiaduron rhwng mis Chwefror a mis Gorffennaf 2019. Amcangyfrifwyd cymarebau gwerth cymdeithasol trwy gymharu'r gwerth cymdeithasol a gynhyrchir i deithwyr â'r costau yr aeth yr Awdurdod Lleol iddyn nhw wrth ddarparu gwasanaethau bysiau â chymhorthdal.

Cyllid: Cyngor Sir Gwynedd 

Cyswllt: Dr Ned Hartiel


Mi FEDRAF Weithio:  Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad y prosiect 'Mi FEDRAF Weithio' yng Ngogledd Cymru

Pwrpas y SROI (Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad) hwn ydy llywio hyfywedd y rhaglen Mi FEDRAF Weithio. Mae Mi FEDRAF Weithio yn darparu arbenigwyr cyflogaeth i gefnogi unigolion, sydd â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol, i sicrhau cyflogaeth amser llawn neu ran-amser ar ôl cael eu cyfeirio at y rhaglen.

Cyllid: Llywodraeth Cynulliad Cymru

Partneriaid: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, RCS, CAIS, DWP 

Cyswllt: Dr Louise Prendergast  a  Dr Ned Hartfiel


Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad y rhaglen 'PrAISED' - hyrwyddo  gweithgaredd, annibyniaeth a sefydlogrwydd mewn rhai â dementia cynnar

Fel rhan o hap-dreial rheoledig aml-ganolfan, bydd yr Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) hwn yn sefydlu'r gwerth cymdeithasol a gynhyrchir gan y rhaglen PrAISED ar gyfer oddeutu 350 o gyfranogwyr â dementia cynnar (a'u gofalwyr). Mae'r rhaglen yn cynnwys 30 i 50 sesiwn un i un a gyflwynir dros 12 mis yng nghartrefi cyfranogwyr gan ffisiotherapydd neu weithiwr adsefydlu.

Cyllid: Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR)

Partneriaid: Prifysgol Bangor a Phrifysgol Nottingham

Cyswllt: Dr Ned Hartfiel


PhD - Genevieve Hopkins 

Ystyried datblygiad Hwb Gofal Cymunedol a defnyddio’r model cymdeithasol hwn i gynnig gofal sylfaenol yng Nghymru.

Ymchwil myfyrwyr PhD yn ystyried a gwerthuso Hwb Gofal Cymunedol mewn gofal sylfaenol i ddiwallu anghenion iechyd a llesiant y rhai agored i niwed a’r digartref yn y gymdeithas, gan ddefnyddio gwerthusiad realydd, synthesis a manteision cymdeithasol o fethodolegau buddsoddi.

Cyllid: Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

Partneriaid: Prifysgol Bangor, 'Community Care Collaborative CIC'

Cyswllt: Diane Seddon a Ceryl Davies 

MRes - Gwenlli Thomas

Datblygu sgwrs ynglŷn ag angen cymuned i groesawu llesiant drwy ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol.

 Nod yr ymchwil: Archwilio angen cymuned i groesawu ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol a chanfod a fyddai’n ffordd effeithiol o gyflawni buddiannau cadarnhaol i’r gymuned a gwasanaethau.

 Cyllid: Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

 Partneriaid: Prifysgol Bangor, Grŵp Cynefin

 Cyswllt: Gwenlli Thomas a Dr Mary Lynch

MRes - Cher Lewney

Datblygu theori newid ar gyfer rhaglen gymhleth, fframwaith systematig er mwyn sicrhau cyflenwi canlyniadau mewn Hwb newydd Llesiant ar gyfer Dyffryn Nantlle.

Astudiaeth i ystyried a ydy cymhwyso model theori newid yn effeithiol i gynorthwyo ail-lunio gwasanaethau cyhoeddus cymhleth gan ddefnyddio adolygiad cwmpasu a gweithdai model rhesymeg.

Cyllid: Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

Partneriaid: Prifysgol Bangor, Grŵp Cynefin

Cyswllt: Cher Lewney a Dr Mary Lynch

PhD - Adam Skinner 

Cymhwyso fframwaith enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) i werthuso gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol 'FY LIFE' i gefnogi pobl yng Ngorllewin Conwy mewn iechyd byw a bywydau egnïol.

Cyllid: Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) 2

Partneriaid: Prifysgol Bangor

Cyswllt: Dr Mary Lynch

Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Coed Actif Cymru

Rhaglen weithgareddau coetir i oedolion ydy Coed Actif Cymru. Pwrpas Coed Actif Cymru ydy ymestyn buddion iechyd corfforol a meddyliol cyswllt â natur i grŵp ehangach o bobl, gan gynnwys y rheini mewn ardaloedd incwm is a'r rhai a allai fod yn profi her gorfforol, feddyliol neu gymdeithasol. Mae Coed Actif Cymru yn ceisio ymgorffori rhaglenni gweithgaredd coetir yn y GIG trwy presgripsiynu cymdeithasol.

Cyllid: Coed Lleol 

Cyswllt: Dr Ned Hartfiel


Ar drywydd Newid Systemau

Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) o ystod o ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i addysgu neu gefnogi goroeswyr cam-drin domestig, eu teuluoedd, gweithwyr proffesiynol ehangach a chymunedau.

Cyllid: Y Gronfa Loteri Fawr

Partneriaid: CHEME (Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau), UCLan, Cymorth i Fenywod, Safe Lives 

Cyswllt: Eira Winrow


 

Prosiectau blaenorol: Gwerth cymdeithasol

Gwerthusiad o brosiect peilot presgripsiynu cymdeithasol credydau amser SPICE

Cynhaliwyd gwerthusiad dulliau cymysg o brosiect Peilot Presgripsiynau Cymdeithasol Credydau Amser SPICE i brofi 'Model Presgripsiwn Cymdeithasol Credyd Amser' ar gyfer cleifion sydd â phryder ac iselder lefel isel ar draws 3 meddygfa (Pont Trelái, Caeau Llandaf a Lansdowne) yn y clwstwr meddyg teulu SWC. Cynhyrchodd y gwerthusiad o brosiect peilot SPICE amcangyfrifon ar gyfer yr amrywiant yn y defnydd o ofal iechyd ar gyfer gwerth ariannol ymyrraeth PC/SP, gan ddangos arbediad mewn costau fel budd yn y defnydd o wasanaethau gan gyfranogwyr.

Cyllid: Llywodraeth Cymru

Partneriaid: Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor

Cyswllt: Dr Mary Lynch

Medi 2017 - Ionawr 2018. 
Gallwch ddarllen y cyhoeddiad yma.


Dementia a Dychymyg: Cysylltu cymunedau a datblygu llesiant trwy ymarfer celfyddydau gweledol cymdeithasol ymgysylltiedig

Gall gweithgareddau celfyddydol fod o fudd i bobl sy'n byw gyda dementia. Yn yr astudiaeth hon, recriwtiwyd 125 o bobl â dementia ysgafn i ddifrifol a 146 o roddwyr gofal ar draws cartrefi gofal preswyl, ysbyty a lleoliadau cymunedol yng Nghymru a Lloegr ar gyfer rhaglen celfyddydau gweledol 12 wythnos. Cafwyd data meintiol ac ansoddol ar ansawdd bywyd, cefnogaeth a chanfyddiadau rhaglenni trwy gyfweliadau. Ymgymerwyd â SROI i archwilio gwerth cymdeithasol ehangach y gweithgareddau celfyddydol.

Cyllid: AHRC & ESRC 

Cyswllt: Dr Carys Jones

Mawrth 2013 - Ebrill 2016
Mae gwefan yr astudiaeth i'w gweld yma.
Gallwch ddarllen y cyhoeddiad yma.

Canolfan Iechyd: Gwerthuso effaith menter gofal cymdeithasol ar y cyd a'r GIG i hyrwyddo cyfranogiad cymdeithasol ac actifadu cleifion ar gyfer pobl hŷn yng Ngogledd Cymru

Wedi'i leoli ym Mae Colwyn, Gogledd Cymru, mae'r Ganolfan Iechyd yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB), ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cyfeirir pobl â chyflyrau cronig i'r Ganolfan Iechyd trwy bresgripsiynu cymdeithasol. Bydd cynllun triniaeth yn cael ei ddatblygu ar ôl cynnal asesiad aml-ddisgyblaethol. Mae'r cynlluniau fel arfer yn 16 wythnos o hyd a gallan nhw gynnwys nodau ymarfer corff, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, a chynghorion arall. Y theori ydy y bydd cael gwared ar rwystrau i ymarfer corff, megis cynnig gwasanaethau mewn lleoliad cymunedol yn hytrach nag ysbyty neu glinig, yn hyrwyddo dull cydweithredol rhwng cleifion a gweithwyr proffesiynol.

Cyllid: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cyswllt: Dr Carys Jones

Hydref 2016 - Medi 2019.
Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.


Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Sistema Cymru - Codi'r To

Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) o raglen cerddoriaeth mewn ysgolion mewn dwy ardal ddifreintiedig yn economaidd-gymdeithasol yng ngogledd Cymru. Cynlluniwyd y rhaglen er budd y plant, yr ysgol a'r gymuned ehangach.

Cyllid: Sefydliad Paul Hamlyn Foundation

Partneriaid: CHEME (Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau), Codi'r To

Cyswllt: Eira Winrow

Medi 2016 - Mehefin 2018
Read the report here: English
Darllenwch yr adroddiad yma: Cymraeg


 
 

Collaborate?

If you are interested in signing up to our researcher network to receive Wales School for Social Prescribing Research news and updates, or would like to speak to a member of the team to discuss possible research collaboration, please contact us.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research