Wales School for Social Prescribing Research logo
 
 

Newyddion

Ble fydden ni heb ymchwil?

8 Mawrth 2022

Yr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru yn cefnogi yr ymgyrch newydd ‘Ble fydden ni heb ymchwil’, sy’n cael ei arwain gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru pa, er PRIME Canolfan Cymru sydd yn noddi ein tîm cyflwyno.

Yr ymgyrch a lansiwyd ar y 23ain o Chwefror, yn mynd i ddyrchafu yr ymchwil arloesol sydd yn barod wedi newid bywydau canoedd o fobl yng Nghymru yn ogystal ac arddangos yr amrywiol ffyrdd y gall pobl o bob cymuned helpu yn y dyfodol

Ymchwil Covid-19

Dros y 22 mis diwethaf, mae mwy na 47,000 o bobl Cymru wedi cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil iechyd cyhoeddus brys i COVID-19. Mae gwirfoddolwyr wedi helpu i ddarparu sail ar gyfer rhaglen y brechlyn atgyfnerthu; wedi cefnogi gwaith datblygu pedwar brechlyn newydd; ac wedi darparu sail ar gyfer y rhaglen rhoi’r brechlyn ar waith ar gyfer plant 12-15 oed, ymhlith pethau eraill.

Darlun cyflym yn unig or ymchwil achub-bywyd sydd yn digwydd yng Nghymru yw hyn

Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae’r ymgyrch ‘ble fydden ni heb ymchwil’, dan arweiniad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sef y sefydliad sy’n goruchwylio’r holl ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ledled y wlad, yn dwyn sylw at yr ymchwil arloesol sydd eisoes wedi newid bywydau cannoedd o bobl yng Nghymru a’r ffyrdd y mae pobl o bob cymuned yn gallu helpu yn y dyfodol.

Mae yna lawer o ffyrdd y gall pobl helpu ag ymchwil, yn amrywio o gefnogi gwaith creu gwybodaeth astudiaeth a datblygu cwestiynau ymchwil allweddol, i gynghori ymchwilwyr ar y ffyrdd gorau i rannu darganfyddiadau neu gymryd rhan mewn treialon clinigol. Mae bod â phrofiad personol o driniaethau a gofal yn gwneud aelodau o’r cyhoedd yn hynod werthfawr i ymchwilwyr, gan helpu i wneud yn siŵr bod eu hymchwil yn canolbwyntio ar y materion sy’n bwysig.

Meddai’r Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

“Mae’r ymgyrch ‘ble fydden ni heb ymchwil’ yn ein hatgoffa sut beth fyddai ein byd pe na fyddai’r ymchwilwyr, y gwyddonwyr, yr academyddion a’r staff cyflenwi ymchwil hynny yno. Fyddai gennon ni ddim meddyginiaethau fel parasetamol a phenisilin, neu unrhyw rai o’r profion diagnostig a’r triniaethau sy’n achub ac yn gwella bywydau yng Nghymru ac ar hyd a lled y byd.

“Trwy gynnwys cynifer o bobl â phosibl o bob cefndir, rydyn ni’n gwneud yn siŵr ein bod ni’n datblygu ac yn ariannu’r ymchwil fwyaf perthnasol.”

Meddai Dr Nicola Williams, Cyfarwyddwr Cefnogi a Chyflenwi yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

“Mae pobl yn dibynnu ar ymchwil sy’n digwydd yn y cefndir i sicrhau bod eu tad, eu chwaer neu eu nith yn cael y diagnosis a’r driniaeth orau, ond mae’n dibynnu ar unigolion sy’n hapus i helpu ymchwilwyr. Gellir gwneud hyn drwy dreialon clinigol, gwneud sylwadau ar y ffordd o sefydlu astudiaeth neu fod yn rhan o grŵp ffocws – heb y gwirfoddolwyr hynny mae yna lawer o bobl na fydden nhw yma heddiw.”

Anthro Carolyn Wallace, Cyfarwyddwr y Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru

Meddai hi “Yn WSSPR rydym yn dibynnu ar aelodau ein rhwydwaith i gymryd rhan ym mhob rhan o’r cylch ymchwil i wneud yn siŵr ein bod yn datblygu’r ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl sy’n cael eu hatgyfeirio am bresgripsiwn cymdeithasol. Os hoffech ragor o wybodaeth am sut i ymuno â’n rhwydwaith cysylltwch â fharris@WCVA.cymru 

Cymhellion i helpu gyda ymchwil

Mae yna lawer o wahanol bethau sy’n cymell pobl i helpu ag ymchwil a nod yr ymgyrch yw sicrhau bod modd cynnwys cynifer o bobl â phosibl. Fel y dywedodd John, aelod o PPI WSSPR, mae’n “hanfodol cael persbectif cyhoeddus wrth helpu i ddylunio cwestiynau ac arddull ymchwil i sicrhau ei fod yn cael ei ddeall a sicrhau bod grŵp poblogaeth mor amrywiol â phosibl yn cymryd rhan.”


                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research