Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod a gynhelir gan WSSPR neu a allai fod o ddiddordeb i'r rhwydwaith

Gweminar

Gweminar Cydgysylltu Ardaloedd Lleol yng Nghymru – Ymchwil newydd

Dyddiad: 13 Rhagfyr2023 
Amser: 13:00 - 14:00
Lleoliad: Ar-lein
Crynodeb: Mae WLGA, Cyngor Abertawe a'r Rhwydwaith Cydgysylltu Ardaloedd Lleol yn gofyn i chi gadw'r dyddiad ar gyfer gweminar sy'n archwilio athroniaeth a dull Cydlynu Ardaloedd Lleol yng Nghymru.

Darluniwch Gymru gyda Chydlynydd Ardal Leol ym mhob cymuned. Ymarferydd a gyflogir gan y cyngor yn gweithio i set o egwyddorion a methodoleg sy'n cysylltu'n rhagweithiol â phobl sy'n profi pryderon, gan eu helpu i gyflawni eu nodau, meithrin cysylltiadau, rhannu eu doniau ac atal dibyniaeth ar wasanaethau. Mae Cyngor Abertawe a phartneriaid wedi bod yn gwireddu'r weledigaeth hon ers 2015 ac wedi gweld llawer o enghreifftiau o fwy o hyder personol a chymunedol, gwydnwch a chyfraniad. Ymunwch â ni i glywed tystiolaeth ysbrydoledig, effaith gymunedol, ac ymchwil academaidd newydd yn siarad ag effeithiau unigol, teulu, cymuned a system y dull hwn.

Mae'r gweminar yn hanfodol i arweinwyr systemau blaengar sydd am adeiladu gweledigaeth wahanol o adnoddau ail-gydbwyso gwasanaethau lleol o'r acíwt ac argyfwng i'r dynol ac ataliol. Byddai'n arbennig o berthnasol i gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, Uwch Arweinwyr Sefydliadau Iechyd ac Aelodau Etholedig.

Manylion pellach i ddilyn gyda gwahoddiad y Timau.

Cofrestru.

Arddangosfa

Dod Adref: Rhannu Straeon Iechyd Meddwl Cyn-filwyr

Dyddiad: 9-18 Tachwedd 2023
Amser: 9:00 - 18:00
Lleoliad: Galw Heibio
Crynodeb: Mae Dod Adref yn arddangosfa profiadau bywyd sy'n cael eu hadrodd ar ffurf comic a chartŵn unigryw wedi'i gynhyrchu gan gyn-filwyr ar y cyd a sefydliad Celfyddydau mewn Iechyd Re-Live, artistiaid comic ac ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd.  

Cofnodwyd straeon grŵp o gyn-filwyr ar-lein yn ystod pandemig Covid, ac mae eu straeon yn taflu goleuni ar agweddau o'u profiadau sydd prin yn cael eu trafod. Cefnogwyd y cyn-filwyr i rannu ac addasu naratif sy'n aml yn drawmatig, a gweithio gyda chartwnydd proffesiynol i greu stori orffenedig.

Mae’r digwyddiad yn rhan o Ŵyl Being Human, gŵyl genedlaethol y Dyniaethau yn y DU, sy’n cael ei chynnal rhwng 9-18 Tachwedd. Am fwy o wybodaeth, ewch i beinghumanfestival.org

Ar y cyd ag Prifysgol Caerdydd.

Gwybodaeth bellach.

Sgwrs Llyfr

Gweminar yr Haf IGGC

Dyddiad: 7 Medi 2023
Amser: 12:00 - 13:00
Lleoliad: Ar-lein
Crynodeb: Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’r digwyddiad hwn, lle bydd yr Athro Steve Smith yn siarad am ei lyfr diweddar a gyhoeddwyd gan Springer, o’r enw The Ontology of Well-Being in Social Policy and Welfare Practice. Y prif gwestiwn sy'n cael sylw yn y llyfr yw pa fath o greaduriaid ydyn ni fel y gallwn ni brofi rhywbeth rydyn ni'n ei alw'n llesiant?

Yn ôl yr Athro Smith, mae mynd i’r afael â’r cwestiwn ontolegol hwn yn sylfaenol i faterion epistemolegol sy’n ymwneud â’r hyn a wyddom am lesiant, ac i faterion normadol ynghylch sut y dylem hyrwyddo llesiant fel gwerth cymdeithasol. Ac eto, er mawr syndod, mae’n gwestiwn sy’n aml yn cael ei wthio o’r neilltu neu ei anwybyddu mewn dadleuon academaidd a gwleidyddol am lesiant. Mewn ymgais i fynd i’r afael â’r cwestiwn hwn, yn uniongyrchol, mae’r llyfr yn nodi ac yn archwilio’r hyn a enwir yn chwe nodwedd o’r cyflwr dynol: ymgorfforiad dynol, meidroldeb, cymdeithasgarwch, gwybyddiaeth, gwerthuso, a gweithrediad.

Gan ymdrin ag ystod eang o brofiadau dynol, mae’r Athro Smith yn dadlau bod y nodweddion ontolegol hyn yn datgelu cymeriad gwrthgyferbyniol ein ‘bod dynol’, sydd, yn ei dro, yn dylanwadu’n fawr ar y posibiliadau ar gyfer llesiant cynyddol a gostyngol. Yna mae’n cymhwyso’r mewnwelediadau athronyddol hyn i nifer o bolisïau cymdeithasol ac arferion lles, yn ymwneud, er enghraifft, â phensiynau, anabledd, cwnsela profedigaeth, rhagnodi cymdeithasol o fewn practisau meddygol, hybu iechyd meddwl, ac arferion cyd-gynhyrchiol.

Cofrestru.

Gweminar

Gweminar yr Haf IGGC

Dyddiad: 18 Mehefin 2023
Amser: 10:00 - 12:00
Lleoliad: Ar-lein
Crynodeb: Cynhelir Gweminar nesaf IGGC ar ddydd Mawrth 18fed o Orffenaf 2023 rhwng 10am a 12 hanner dydd, gyda’r cyflwyniadau canlynol:

Arddangosfa Arloesedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol BT – Shane Allum, Arddangosfa, Arbenigwr Ymchwil ac Arloesedd is-ffrydio, BT – cyflwyniad rhithwir gan labordai Ymchwil ac Arloesi BT, yn arddangos rhai o’r datblygiadau digidol diweddaraf ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y cyflwyniad hwn yn dangos nifer o dechnolegau arloesol y gellir eu defnyddio mewn ysbytai, canolfannau gofal iechyd a chan unigolion i wella eu lles a / neu allu monitro a rheoli eu hiechyd eu hunain. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys demo Ambiwlans Cysylltiedig 5G, sy’n dod a sut y gellir defnyddio 5G mewn sefyllfaoedd meddygol yn fyw i alluogi arbenigwyr o bell i wneud diagnosis o driniaeth ar gyfer claf yn llawer cynt nag oedd yn bosib o’r blaen.

Datblygu Rhestr Termau ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol (PC) –Dr Simon Newstead, Uwch Gynorthwyydd Ymchwil, Prifysgol De Cymru – mae PC yn defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i gefnogi a grymuso uniogolion drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol. Mae’n faes sydd wedi dangos twf cyflym, gyda thoreth gysylltiedig a derminoleg amrywiol a dryslyd sy’n creu rhwystrau i ymgysylltu a chefathrebu. Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o ymchwil a gynhaliwyd gan Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sydd wedi arwain at restr termau sy’n ceisio egluro a safoni’r iaith sy’n gysylltiedig a PC.

Agenda:
10:00yb
   Croesa a Chyflwyniadau 
10.15yb    Arddangosfa Arloessedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol BT
10.45yb    C&A / Mentimeter / Egwyl
11.00yb    Datblygu Rhestre Termau ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol (PC)
11.30yb    C&A / Mentimeter 
11.45yb    Sylwadau i gloi  / UFA

Mae’r Weminar yn rhad ac am ddim i’w fynychu ond bydd angen i chi gofrestru eich lle trwy lenwi’r ffurflen archebu isod:

Cofrestru.

Digwyddiad Rhwydweithio

Digwyddiad Rhwydweithio Cydgynulliad Gwyrdd Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad: 16 Mehefin 2023
Amser: 9:30 - 15:30
Lleoliad: Mharc Gwledig Bryngarw
Crynodeb: Mae hwn yn ddigwyddiad cyhoeddus sy'n agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi gwell iechyd a lles mewn mannau gwyrdd a naturiol lleol. Mae’n gyfle i gael eich ysbrydoli, rhwydweithio ag ymarferyddion mannau gwyrdd / lles eraill a rhoi cynnig ar rai gweithgareddau lles.

Bydd amser i rannu gwybodaeth a gwersi a ddysgwyd am feithrin cysylltiadau parhaus â byd natur ac i drafod rhai o’r rhwystrau a all atal mynediad ac ymgysylltu ar gyfer rhai cynulleidfaoedd.

Bydd y diwrnod yn cynnwys:-

 • Ysbrydoliaeth gan siaradwyr fel Steve Davies, yr entrepreneur eco a ddyfeisiodd fwrdd syrffio wedi’i wneud yn gyfan gwbl o fadarch a chwrel

 • Safbwyntiau darlun mawr gan sefydliadau gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

 • Profi lles ym myd natur yn uniongyrchol yn ystod gweithdai blasu yn y tiroedd hardd. 2 sesiwn am ddim i bob mynychwr. Cofrestrwch wrth gyrraedd ar y diwrnod

 • Creu cysylltiadau newydd yn y sesiwn rhwydweithio rhyngweithiol - os hoffech gael y cyfle i arddangos eich gwasanaeth, grŵp neu sefydliad yn ystod y sesiwn yma, cysylltwch â cassie.crocker@plantlife.org.uk

Cofrestru.

Fforwm

Fforwm Ymgysylltu a Chynnwys y Cyhoedd

Dyddiad: 12 Gorffennaf 2023
Amser: 10:00 - 12:30
Lleoliad: Ar-lein
Crynodeb: Cofrestrwch nawr ar gyfer y Fforwm Ymgysylltu a Chynnwys nesaf y Cyhoedd. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Mae'r Fforwm yn rhwydwaith ar gyfer ymchwilwyr, y cyhoedd a phobl sy'n gweithio ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i drafod materion a sbarduno gwelliant o ran ymgysylltu a chynnwys y cyhoedd.

Bydd y cyfarfod nesaf yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am y Pecyn Cymorth Effaith Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil (PIRIT) newydd gan y tîm wnaeth ei ddatblygu ar y cyd yng Nghymru.

Byddwch hefyd yn gallu helpu i roi syniadau ar gyfer y ddau ddigwyddiad Fforwm nesaf.

Cofrestru.

Digwyddiad Dysgu Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar

Archwilio Geirfa Termau ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol

Dyddiad: 6 Gorffennaf 2023
Amser: 9:30 - 12:30
Lleoliad: Hybrid
Crynodeb: Yn Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru, rydym yn cynnal tri fforwm gwerthuso rhagnodi cymdeithasol bob blwyddyn. Y digwyddiad hwn yw'r 10fed yn y gyfres (Blwyddyn 4, Sesiwn 1) a'r thema ar gyfer y sesiwn yw Geirfa Termau ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol.

Mae rhagnodi cymdeithasol wedi cael cyfnod o dwf a datblygiad sydd wedi'i gyd-fynd â llu o derminoleg amrywiol a dryslyd sy'n creu rhwystrau i ymgysylltu a chyfathrebu.

Aethon ni ati i fynd i'r afael â'r mater hwn drwy ddatblygu geirfa o dermau ar gyfer rhagnodi cymdeithasol i'w defnyddio gan gomisiynwyr, gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y broses o ragnodi cymdeithasol neu gyda rhagnodi cymdeithasol, a'r cyhoedd. Defnyddiwyd dull cymysg o gasglu'r derminoleg sy'n gysylltiedig â rhagnodi cymdeithasol a datblygu'r eirfa.

Nodwyd 426 o dermau sy'n gysylltiedig â rhagnodi cymdeithasol, gyda 192 ohonynt yn benodol i ragnodi cymdeithasol, ac wedi'u labelu'n ddilynol fel termau rhagnodi cymdeithasol 'craidd'. Canolbwyntiodd datblygiad yr eirfa ar y termau craidd hyn, a defnyddiwyd llawer ohonynt i ddisgrifio'r un agweddau ar ragnodi cymdeithasol. O ganlyniad, llwyddwyd i gynhyrchu geirfa o 36 o dermau awgrymedig, lle cynrychiolwyd pob un o'r termau craidd 192.

Cafodd drafft terfynol yr eirfa, a fydd yn cael ei gyfeirio ato yn Fframwaith Cenedlaethol Rhagnodi Cymdeithasol Llywodraethau Cymru ei gymeradwyo gan ein partneriaid yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Mawrth 2023 ac mae'n debygol y caiff ei gyhoeddi erbyn Gorffennaf 2023.

Cofrestru.

Cynhadledd

Archwilio Geirfa Termau ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol

Dyddiad: 5-6 Gorffennaf 2023
Amser: 8:30 - 17:30
Lleoliad: Celtic Manor, Casnewydd
Crynodeb: Wedi ei eni o adfeilion byd mewn argyfwng, mae’r GIG yn dyst parhaus i’r pethau anhygoel sy’n digwydd pan mae pobl yn dod ynghyd er lles pawb.

Ers 75 mlynedd, mae’r GIG wedi bod yn sylfaen i’n cymdeithas; yn diogelu’n cymunedau, ein ffrindiau, a’n teuluoedd. Mae’r GIG wedi cyflawni cymaint, ond bellach mae’n wynebu heriau digynsail byd-eang, yn cynnwys Covid-19, poblogaeth sy’n heneiddio, a’r argyfwng hinsawdd.

Rydym wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol. Mae’n amser i ni wynebu’r heriau hynny gyda’n gilydd ac ailadeiladu ein GIG i ffynnu yn y byd yfory. Rydym wedi gwneud hynny o’r blaen, a gallwn wneud hynny eto.

Ymunwch â ni ar 5/6 Gorffennaf am sgyrsiau agored a gonest am ddyfodol ein gwasanaeth iechyd. Pa ran wnewch chi ei chwarae?

Mae’r gynhadledd hon yn cynnwys deuddydd anhygoel yn llawn o siaradwyr adnabyddus rhyngwladol fydd yn herio’r ffordd yr ydych yn gweld dyfodol iechyd a gofal, yn cynnwys:

 • Y Prif Weinidog y Gwir Anrh Mark Drakeford AS

 • Yr Athro Syr Chris Ham

 • Yr Arglwydd Nigel Crisp KCB

 • Syr Frank Atherton, CMO

 • Yr Athro Syr Don Berwick

 • Y Fonesig Sue Bailey

 • Yr Athro Syr Michael Marmott

 • Yr Athro Syr Andy Haines

 • Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

 • Eluned Morgan, AS, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 • Judith Paget CBE

 • Syr David Haslam, CBE

 • Yr Athro Donna Hall, CBE

Cofrestru.