TOOLS 

Newyddion

WSSPR a newyddion yn ymwneud â phresgripsiynu cymdeithasol

Ebrill 2024

Mae’r cynnwys hwn wedi dod o wefan allanol ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r Athro Carolyn Wallace, Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru, yn myfyrio ar lansiad diweddar Fframwaith Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol.

Mae presgripsiynu cymdeithasol yn ddull seiliedig ar gydberthnasau sy’n cysylltu pobl â chymorth cymunedol. Mae’n cynnwys tair rhan, atgyfeirio i bresgripsiynydd (er enghraifft, meddyg teulu neu Gysylltydd Cymunedol), disgrifio beth yn union mae presgripsiynu cymdeithasol yn ei wneud, a’r asedau cymunedol (gan gynnwys canolfannau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a’r bobl eu hunain). Mae presgripsiynu cymdeithasol ei hun yn cynnwys sgwrs, cynlluniau gweithredu, cyfeirio/atgyfeirio ymlaen a monitro ac adrodd canlyniadau. Mae’n gofyn i fudiadau lluosog weithio gyda’i gilydd i sicrhau llwybr presgripsiynu cymdeithasol cydlynol.

Darllenwch yr erthygl lawn.

Mercher 2024

Beth mae’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol yn ei olygu i’r sector

Mae’r Athro Carolyn Wallace, Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru, yn myfyrio ar lansiad diweddar Fframwaith Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol.

Mae presgripsiynu cymdeithasol yn ddull seiliedig ar gydberthnasau sy’n cysylltu pobl â chymorth cymunedol. Mae’n cynnwys tair rhan, atgyfeirio i bresgripsiynydd (er enghraifft, meddyg teulu neu Gysylltydd Cymunedol), disgrifio beth yn union mae presgripsiynu cymdeithasol yn ei wneud, a’r asedau cymunedol (gan gynnwys canolfannau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a’r bobl eu hunain). Mae presgripsiynu cymdeithasol ei hun yn cynnwys sgwrs, cynlluniau gweithredu, cyfeirio/atgyfeirio ymlaen a monitro ac adrodd canlyniadau. Mae’n gofyn i fudiadau lluosog weithio gyda’i gilydd i sicrhau llwybr presgripsiynu cymdeithasol cydlynol.

Darllenwch yr erthygl lawn.

Mercher 2024

Astudiaeth Presgripsiynu Cymdeithasol Gogledd Cymru 2024

Yn dilyn lansio’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol yng Nghymru yn ddiweddar Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol | LLYW.CYMRU , rydym yn casglu gwybodaeth am gyd-destun lleol Presgripsiynu Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru er mwyn paratoi i ddatblygu cyflwyno'r fframwaith hwn o dan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.

Fel y mae llawer ohonoch yn ymwybodol, rydw i wedi bod yn cyfarfod partneriaid dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac rydw i wedi cael llawer iawn o sgyrsiau positif a diddorol. Fel yr addawyd, gweler dolen i Astudiaeth Presgripsiynu Cymdeithasol Gogledd Cymru 2024 yma: Astudiaeth / Study (office.com)  

A fyddai'r holl gomisiynwyr a darparwyr Gwasanaethau Presgripsiynu Cymdeithasol cystal â rhoi o'u hamser i gwblhau'r arolwg erbyn dydd Mercher 31 Ionawr.

Rhagfyr 2023

LLWYDDIANT Recriwtio astudio: Allwch chi ein helpu ni?

Mae presgripsiynu cymdeithasol, sy'n cyfeirio pobl at bethau fel dosbarthiadau ymarfer corff, garddio a grwpiau celf, ar dwf yng Nghymru, gan helpu i leihau’r baich ar feddygon teulu drwy gysylltu pobl â’u cymuned i reoli eu hiechyd a’u llesiant yn well.

Mae’r data diweddaraf yn dangos cynnydd clir o flwyddyn i flwyddyn yn nifer yr atgyfeiriadau a’r defnydd o bresgripsiynu cymdeithasol o tua 10,000 yn 2018 i 2019 i ychydig dros 25,000 yn 2020 i 2021.

Heddiw (dydd Llun 11 Rhagfyr), lansiodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, y Fframwaith Cenedlaethol newydd ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol. Ei nod yw cefnogi camau lleol i wneud presgripsiynu cymdeithasol yn beth arferol ledled Cymru, gan gadw pobl wrth ei wraidd. 

Gwybodaeth bellach.

Rhagfyr 2023

LLWYDDIANT Recriwtio astudio: Allwch chi ein helpu ni?

Heddiw, rwy'n cyhoeddi ein cynlluniau ar gyfer Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol.

Mae presgripsiynu cymdeithasol yn derm cyffredinol sy’n disgrifio ffordd o gysylltu pobl o bob oedran a chefndir â’u cymuned er mwyn rheoli eu hiechyd a’u llesiant yn well.

Yn 2022, cynhaliwyd ymarfer ymgynghori i ofyn am farn ar sut i ddarparu presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru. Daeth dros 190 o ymatebion i law ac mae crynodeb o ohonynt yn cael ei gyhoeddi heddiw hefyd. Mae'r ymatebion hyn wedi cael dylanwad uniongyrchol ar ddatblygu'r fframwaith.

Mae ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol wedi'u datblygu a'u sefydlu mewn dull o'r bôn i'r brig ledled Cymru, gyda darparwyr unigol dan gontract a chlystyrau sy'n ymwneud ag iechyd a gofal, y trydydd sector a sefydliadau statudol yn datblygu modelau cyflenwi gwahanol. 

Gwybodaeth bellach.

Tachwedd 2023

LLWYDDIANT Recriwtio astudio: Allwch chi ein helpu ni?

Mae Astudiaeth LWYDDO yn paratoi ar gyfer y posibilrwydd y gall hunansamplu ddod yn opsiwn mewn sgrinio serfigol (a elwir fel arall yn brawf ceg y groth). Nod yr astudiaeth yw argymell sut i wneud penderfyniad cymorth fel y gallai pobl wneud y penderfyniad cywir drostynt eu hunain rhwng cael clinigwr i gynnal eu sgrinio serfigol (fel sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd) neu wneud hunan-sampl (swab o’r wain yn ôl pob tebyg). nad oes angen iddo gyrraedd ceg y groth, y gall rhywun wneud ei hun gartref). Rydym am i unrhyw argymhellion fod mor gynhwysol â phosibl, fel y gallai gefnogi pobl o amrywiaeth o brofiadau, ffydd a chymunedau o grwpiau sy’n aml yn cael eu tangynrychioli mewn ymchwil.

Gwybodaeth bellach.

Medi 2023

Cefnogaeth i gofnodi profiadau pobl hŷn

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnal gwaith i adeiladu sgwrs genedlaethol am les ac maen nhw eisiau clywed gennych chi! Dyma’ch cyfle i leisio’r hyn sy’n bwysig i chi yn eich cymuned a beth sy’n eich atal rhag gwneud yr hyn rydych chi eisiau ei wneud.

Isod mae dolen i arolwg byr na ddylai gymryd mwy nag 20 munud i'w gwblhau ac sydd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg isod. Os ydych am gymryd rhan yna cliciwch ar y ddolen isod, byddwch yn cael gwybodaeth fanylach am nodau'r astudiaeth a gofynnir i chi roi caniatâd cyn i'r arolwg ddechrau.

Dolen i arolwg Cymraeg: 
https://cardiffmet.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3FcTSKW8fdkFFUa

26 Gorffennaf 2023

Cefnogaeth i gofnodi profiadau pobl hŷn

Mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio fwy a mwy, sy’n golygu bod sut rydyn ni’n cyfathrebu ac yn cael gafael ar wasanaethau a gwybodaeth wedi newid yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Er bod hyn yn darparu nifer o gyfleoedd, mae llawer o bobl hŷn sydd ddim ar-lein – amcangyfrifir bod tua thraean o bobl dros 75 oed – mewn perygl o gael eu gadael ar ôl a’u hallgáu rhag gwybodaeth a gwasanaethau a allai eu helpu nhw i heneiddio’n dda. 

Bydd pobl hŷn yn aml yn codi materion mewn perthynas ag allgáu digidol gyda mi, gan gynnwys trefnu apwyntiadau iechyd a gorfod defnyddio apiau i dalu am wasanaethau fel parcio. Materion eraill y tynnwyd sylw atynt yw trafferthion cael gafael ar wasanaethau, gwybodaeth a chyngor, yn ogystal â’r rhwystrau a wynebir gan bobl hŷn wrth iddynt geisio lleisio’u barn.

Raed mwy.

14 Gorffennaf 2023

Galwad am Bapurau / Posteri: Cynhadledd Iechyd Gofal a Gwledig 2023

Yn atodedig, ceir ffurflenni cais am gyflwyniadau o Bapurau a Phosteri i Gynhadledd Iechyd Gofal a Gwledig,Cofleidio Newid – croesawu arloesedd a ffyrdd Newydd o ddarparu Gwasanaethau Iechyd a Gofal Gwledig, a fydd eleni yn cael ei gynnal mewn fformat croesryw, ar-lein a thryw bresenoldeb ar yr 14fed a’r 15fed o Dachwedd 2023.

Os gwelwch yn dda, a gallwch chi ddosbarthu’r ffurflenni cais o gwmpas eich sefydliad ac i unrhyw gydweithwyr neu ffrindiau a fyddai gyda diddordeb i gyflwyno yn y digwyddiad.  Fel llynedd, mi fydd adran Posteri arbennig yn benodol ar gyfer myfyrwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22fedMedi 2023.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu os ydych angen fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu.

Cofion gorau 

Anna

anna.prytherch@wales.nhs.uk

3 Gorffennaf 2023

Datblygu fframwaith gwerthuso presgripsiynau cymdeithasol a deunyddiau hyfforddi

Mae Prifysgol De Cymru, mewn cydweithrediad ag Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR), a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso ar gyfer presgripsiynau cymdeithasol a deunyddiau hyfforddi cysylltiedig.

Rydym yn gwahodd unigolion sydd â phrofiad / arbenigedd mewn presgripsiynau cymdeithasol i gymryd rhan mewn astudiaeth Delphi ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r daflen Wybodaeth atodedig yn rhoi rhagor o fanylion am yr astudiaeth, y dull Delphi, a'ch cyfranogiad.

Cynhelir astudiaeth Delphi trwy dri rownd, gan ddefnyddio platfform ar-lein a gynhelir gan Brifysgol Stirling. Y nod yw gweithio tuag at sicrhau cytundeb / consensws ar y cyd ar gydrannau: Fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer gwerthuso rhagnodi cymdeithasol.

Os penderfynwch yr hoffech gymryd rhan, dilynwch y ddolen hon a chlicio 'ymuno' i gofrestru: https://delphi.stir.ac.uk/spf/

Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth gael mynediad i'r platfform, cysylltwch â'r Athro Kevin Swingler: kevin.swingler@stir.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr astudiaeth, cysylltwch â: Dr Sarah Wallace: sarah.wallace@southwales.ac.uk

12 Mai 2023

Defnyddio presgripsiynu cymdeithasol i wneud newidiadau cadarnhaol i iechyd a lles

Ers 2017, mae’r Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (WSSPR), sydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan PRIME Cymru ac sydd wedi’i hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, wedi bod yn gweithio i wella lles pobl drwy roi presgripsiynu cymdeithasol ar waith mewn gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru.

Darllenwch y cyfweliad llawn gyda'r Athro Carolyn Wallace yma.


03 Tachwedd 2022

Gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth i nodi a chytuno ar set ddata isafswm craidd ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth i nodi a chytuno ar set ddata isafswm craidd ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol. Mae'r gwaith yn chwilio am gysylltiad o bob rhan o Gymru ac yn rhan o ddatblygu Fframwaith Gwerthuso Rhagnodi Cymdeithasol, a gefnogir gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg. Darllen mwy.

02 Tachwedd 2022

Dosturi a phresgripsiynu cymdeithasol

Annwyl Bresgripsiynwyr Cymdeithasol, Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil ar dosturi a phresgripsiynu cymdeithasol. Darllen mwy.

WSSPR Annual Report 2021-2022

Hydref 2022

Adroddiad Blynyddol WSSPR 2021 - 2022

Mae ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2021-2022 allan nawr. Mae adroddiad dau flwyddyn yn y cyfnod ariannu hwn (2020-2023) yn rhoi cipolwg ar ein dealltwriaeth o sut y dylid gwerthuso rhagnodi cymdeithasol, ein gallu i feithrin gallu ymchwil a sut rydym wedi bod yn datblygu ein partneriaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i adeiladu’r sylfaen dystiolaeth. ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol.