Newyddion

WSSPR a newyddion yn ymwneud â phresgripsiynu cymdeithasol

26 Gorffennaf 2023

Cefnogaeth i gofnodi profiadau pobl hŷn

Mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio fwy a mwy, sy’n golygu bod sut rydyn ni’n cyfathrebu ac yn cael gafael ar wasanaethau a gwybodaeth wedi newid yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Er bod hyn yn darparu nifer o gyfleoedd, mae llawer o bobl hŷn sydd ddim ar-lein – amcangyfrifir bod tua thraean o bobl dros 75 oed – mewn perygl o gael eu gadael ar ôl a’u hallgáu rhag gwybodaeth a gwasanaethau a allai eu helpu nhw i heneiddio’n dda. 

Bydd pobl hŷn yn aml yn codi materion mewn perthynas ag allgáu digidol gyda mi, gan gynnwys trefnu apwyntiadau iechyd a gorfod defnyddio apiau i dalu am wasanaethau fel parcio. Materion eraill y tynnwyd sylw atynt yw trafferthion cael gafael ar wasanaethau, gwybodaeth a chyngor, yn ogystal â’r rhwystrau a wynebir gan bobl hŷn wrth iddynt geisio lleisio’u barn.

Raed mwy.

14 Gorffennaf 2023

Galwad am Bapurau / Posteri: Cynhadledd Iechyd Gofal a Gwledig 2023

Yn atodedig, ceir ffurflenni cais am gyflwyniadau o Bapurau a Phosteri i Gynhadledd Iechyd Gofal a Gwledig,Cofleidio Newid – croesawu arloesedd a ffyrdd Newydd o ddarparu Gwasanaethau Iechyd a Gofal Gwledig, a fydd eleni yn cael ei gynnal mewn fformat croesryw, ar-lein a thryw bresenoldeb ar yr 14fed a’r 15fed o Dachwedd 2023.

Os gwelwch yn dda, a gallwch chi ddosbarthu’r ffurflenni cais o gwmpas eich sefydliad ac i unrhyw gydweithwyr neu ffrindiau a fyddai gyda diddordeb i gyflwyno yn y digwyddiad.  Fel llynedd, mi fydd adran Posteri arbennig yn benodol ar gyfer myfyrwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22fedMedi 2023.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu os ydych angen fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu.

Cofion gorau 

Anna

anna.prytherch@wales.nhs.uk

3 Gorffennaf 2023

Datblygu fframwaith gwerthuso presgripsiynau cymdeithasol a deunyddiau hyfforddi

Mae Prifysgol De Cymru, mewn cydweithrediad ag Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR), a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso ar gyfer presgripsiynau cymdeithasol a deunyddiau hyfforddi cysylltiedig.

Rydym yn gwahodd unigolion sydd â phrofiad / arbenigedd mewn presgripsiynau cymdeithasol i gymryd rhan mewn astudiaeth Delphi ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r daflen Wybodaeth atodedig yn rhoi rhagor o fanylion am yr astudiaeth, y dull Delphi, a'ch cyfranogiad.

Cynhelir astudiaeth Delphi trwy dri rownd, gan ddefnyddio platfform ar-lein a gynhelir gan Brifysgol Stirling. Y nod yw gweithio tuag at sicrhau cytundeb / consensws ar y cyd ar gydrannau: Fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer gwerthuso rhagnodi cymdeithasol.

Os penderfynwch yr hoffech gymryd rhan, dilynwch y ddolen hon a chlicio 'ymuno' i gofrestru: https://delphi.stir.ac.uk/spf/

Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth gael mynediad i'r platfform, cysylltwch â'r Athro Kevin Swingler: kevin.swingler@stir.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr astudiaeth, cysylltwch â: Dr Sarah Wallace: sarah.wallace@southwales.ac.uk

12 Mai 2023

Defnyddio presgripsiynu cymdeithasol i wneud newidiadau cadarnhaol i iechyd a lles

Ers 2017, mae’r Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (WSSPR), sydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan PRIME Cymru ac sydd wedi’i hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, wedi bod yn gweithio i wella lles pobl drwy roi presgripsiynu cymdeithasol ar waith mewn gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru.

Darllenwch y cyfweliad llawn gyda'r Athro Carolyn Wallace yma.


03 Tachwedd 2022

Gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth i nodi a chytuno ar set ddata isafswm craidd ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth i nodi a chytuno ar set ddata isafswm craidd ar gyfer Rhagnodi Cymdeithasol. Mae'r gwaith yn chwilio am gysylltiad o bob rhan o Gymru ac yn rhan o ddatblygu Fframwaith Gwerthuso Rhagnodi Cymdeithasol, a gefnogir gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg. Darllen mwy.

02 Tachwedd 2022

Dosturi a phresgripsiynu cymdeithasol

Annwyl Bresgripsiynwyr Cymdeithasol, Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil ar dosturi a phresgripsiynu cymdeithasol. Darllen mwy.

WSSPR Annual Report 2021-2022

Hydref 2022

Adroddiad Blynyddol WSSPR 2021 - 2022

Mae ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2021-2022 allan nawr. Mae adroddiad dau flwyddyn yn y cyfnod ariannu hwn (2020-2023) yn rhoi cipolwg ar ein dealltwriaeth o sut y dylid gwerthuso rhagnodi cymdeithasol, ein gallu i feithrin gallu ymchwil a sut rydym wedi bod yn datblygu ein partneriaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i adeiladu’r sylfaen dystiolaeth. ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol.