Lles

Nod y thema Werthuso hon yw cyfrannu at ddatblygu gwerthusiad rhagnodi cymdeithasol cadarn. Mae’n archwilio gwerthuso gyda gwahanol grwpiau poblogaeth, cyd-destunau a modelau rhagnodi cymdeithasol tra’n defnyddio dulliau fel adolygiad realaidd, gwerthusiad realaidd, mapio cysyniadau grŵp a dulliau consensws.

Rhestrir prosiectau WSSPR o fewn y thema hon isod:

Datblygu’r cysyniad o lesiant cymdeithasol yng nghyd-destun rhagnodi cymdeithasol

Gan ddefnyddio Mapio Cysyniad Grŵp, cynhaliodd ymchwilwyr WSSPR astudiaeth dri cham ryngwladol i ddatblygu’r cysyniad o les cymdeithasol. Nododd yr astudiaeth chwe chydran o les cymdeithasol; ‘bywyd bob dydd, gweithgareddau a hamdden’, ‘teulu a ffrindiau’, ‘cysylltu ag eraill a chefnogi anghenion’, ‘cynnwys y gymuned’, ‘ymgysylltu â’r byd ehangach a myfyrio arno’ a ‘hunan-dwf a diogelwch’.

Darllenwch yr adroddiad mapio cysyniad grŵp llawn yma.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace


Datblygu Graddfa Llesiant Cymdeithasol De Cymru (SWSWBS) yng nghyd-destun rhagnodi cymdeithasol

Gan ddefnyddio’r cysyniad o les cymdeithasol a nodwyd yn yr astudiaeth Mapio Cysyniad Grŵp, mae ymchwilwyr WSSPR yn datblygu offeryn i fesur llesiant cymdeithasol y gellir ei ddefnyddio gan ymarferwyr presgripsiynu cymdeithasol ac ymchwilwyr.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace

Gwesty'r Corff: Symud Seibiant

Rhaglen o ymyriadau sy’n seiliedig ar symudiadau gyda’r nod o leihau symptomau blinder tosturi a chynyddu llwybrau creadigol o gymorth i weithlu AaGIC.

Mae Moving Respite yn rhaglen les ar-lein o weithdai datblygiad proffesiynol a phersonol sy’n defnyddio technegau dawns/symud therapiwtig ar gyfer atal gorfaethu a hunanofal ymgorfforedig.

Ariannwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Partner: Partneriaid: Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (WSSPR)

Cysylltwch:  Dr Thania Acarón