TOOLS 

Themâu ymchwil

Mae angen datblygu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer rhagnodi cymdeithasol ac mae bylchau yn ein dealltwriaeth o’r effaith, y mecanweithiau a’r rolau o fewn rhagnodi cymdeithasol.
Nod WSSPR yw mynd i’r afael â’r bylchau hyn drwy weithio o fewn pedair thema sydd wedi datblygu drwy ddefnyddio ein model ymchwil trosiadol:
Flag A line styled icon from Orion Icon Library.
  1. Gwerthusiad

Nod thema’r Gwerthusiad yw cyfrannu at ddatblygu gwerthusiad cadarn o bresgripsiynu cymdeithasol.

Heart A line styled icon from Orion Icon Library.

2. Gwerth cymdeithasol

Nod y thema Gwerth Cymdeithasol yw cynnal ymchwil gwerth cymdeithasol ar gyfer rhaglenni rhagnodi cymdeithasol i ddarparu tystiolaeth ar gyfer effaith ymyriadau, dyrannu adnoddau a gwasanaethau gwerth am arian.

Idea A line styled icon from Orion Icon Library.

4. Lles

Nod y thema Lles yw archwilio sut mae gwahanol fodelau llesiant yn cydberthyn, ac yn cael eu hadlewyrchu a’u cymhwyso mewn theori ac ymarfer rhagnodi cymdeithasol.

Idea A line styled icon from Orion Icon Library.

5. NBIC+

Mae thema NBIC+ yn archwilio effeithiolrwydd a gwerth ymyriadau sy'n seiliedig ar natur (NBIau) a gweithgareddau sy'n dod o dan ymbarél 'atgyfeirio creadigol', yn ogystal â'r berthynas rhwng y ddau.

Ariennir WSSPR gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Adroddiad Blynyddol 2021-22

Dewch i weld sut rydym wedi tyfu yn ein hail flwyddyn o ariannu

Lawrlwythwch yr adroddiad (pdf) gan ddefnyddio’r dolenni isod: